Privacyverklaring it-ie.legal

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 19 januari 2020

 

1. Welke persoonsgegevens verwerkt it-ie.legal?

Persoonsgegevens betreft alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (de betrokkene). De persoonsgegevens die wij van u kunnen verwerken (d.w.z. van ontvangen en opslaan tot aanpassen, doorsturen en verwijderen), zijn onder meer:

 • basisinformatie zoals uw voor- en achternaam, titel, geslacht, het bedrijf waar u werkt of uw functie;
 • contactgegevens zoals postadres, (mobiele) telefoonnummer of e-mailadres;
 • aanvullende persoonsgegevens zoals identiteitsbewijs, geboortedatum, nationaliteit en huwelijkse staat;
 • financiële informatie, zoals uw bankrekeningnummer;
 • technische gegevens, zoals uw IP-adres, het apparaat waarmee u onze website bezoekt en de pagina’s die u bekijkt;
 • persoonsgegevens die u ons geeft als u bij ons solliciteert, zoals opleidings- en loopbaangegevens;
 • alle overige persoonsgegevens die wij van of over u krijgen of die wij zelf kunnen verkrijgen en die wij gebruiken voor de hieronder genoemde doelen.

2. Op welke wijze verkrijgt it-ie.legal uw persoonsgegevens?

In de meeste gevallen verkrijgen wij uw persoonsgegevens van u zelf, bijvoorbeeld als u ons een opdracht voor juridische dienstverlening geeft, als u de it-ie.legal website bezoekt, een formulier op de website invult, bij it-ie.legal solliciteert, uw visitekaartje aan it-ie.legal geeft of uit informatie die it-ie.legal krijgt tijdens (telefoon)gesprekken en e-mailcontact met u.

Daarnaast kan it-ie.legal uw persoonsgegevens ook op andere manieren verkrijgen, bijvoorbeeld van een wederpartij of van derden in het kader van een zaak die it-ie.legal behandelt, via (openbare) registers (zoals het Handelsregister van de Kamer van Koophandel) of uit openbare bronnen/databanken en websites.

3. Voor welke doelen verwerkt it-ie.legal uw persoonsgegevens?

In alle relaties die it-ie.legal aangaat zijn persoonsgegevens nodig om uiteindelijk de best mogelijke dienstverlening en samenwerking te bieden. it-ie.legal verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Juridische dienstverlening

Wij verwerken alleen die gegevens die nodig zijn voor de voorbereiding, uitvoering en afronding (inclusief facturatie en archivering) van de betreffende opdracht (verlenen van juridisch advies, het doen van beschikbaarheidsonderzoek in databanken, het deponeren van merken, het opstellen van contracten, het voeren van een gerechtelijke procedure, het verzorgen van juridische kennisoverdracht en lezingen).

Nakomen wettelijke verplichtingen en (beroeps)regels

it-ie.legal verwerkt persoonsgegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en voor advocaten geldende regelgeving en beroepsregels, zoals identificatie, controle van gegevens, administratieve vereisten of bewaartermijnen.

Marketing-doeleinden

Om de klantenkring van it-ie.legal te onderhouden en uit te breiden kan it-ie.legal u benaderen met voor u relevante informatie, publicaties of uitnodigingen. Dat doet it-ie.legal ook om de relatie met partners, leveranciers en overige relaties te onderhouden.

Gebruik en verbetering van de it-ie.legal website

Op de website kunt u zich aanmelden voor een nieuwsbrief. Om de inhoud en het gebruik van de it-ie.legal website te volgen en te verbeteren, verzamelen en analyseert it-ie.legal het surfgedrag van de bezoekers op de website.

Deelname aan events

Bij aanmelding voor een van de door it-ie.legal georganiseerde events vraagt it-ie.legal om uw persoonsgegevens. Deze gebruikt it-ie.legal om uw aanmelding te bevestigen, u op de hoogte te houden van het betreffende event, uw aanwezigheid te registreren en u eventueel een deelnamebewijs toe te kunnen sturen.

Tevredenheidsonderzoeken

it-ie.legal vindt het belangrijk om te weten wat u van de geleverde dienstverlening vindt. Daarom kan it-ie.legal u na afronding van een opdracht uitnodigen om een klanttevredenheidsonderzoek in te vullen. Ook kan it-ie.legal u na een bezoek aan een van de events een uitnodiging sturen om het betreffende event te beoordelen.

4. Op welke gronden verwerkt it-ie.legal persoonsgegevens?

it-ie.legal mag uw persoonsgegevens alleen verwerken als daarvoor een rechtsgrond bestaat. De bovenstaande verwerkingen vinden plaats op basis van een van de volgende rechtsgronden uit de AVG:

 • Voor de uitvoering van een overeenkomst;
 • Vanwege een wettelijke verplichting;
 • Met uw toestemming;
 • Vanwege een gerechtvaardigd belang.

5. Met wie deelt it-ie.legal persoonsgegevens?

Het kan nodig zijn dat it-ie.legal uw persoonsgegevens deelt met derde partijen. Dat kan onder meer in de onderstaande gevallen:

 • Om juridische diensten te kunnen verlenen, bijvoorbeeld bij het voeren van een gerechtelijke procedure of om een (merk)depot te verrichten;
 • Om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen, bijvoorbeeld een melding te doen bij een toezichthouder;
 • Externe leveranciers die it-ie.legal inschakelt voor verwerkingen zoals beschreven in deze privacyverklaring, zoals onze ICT-leveranciers of een vertaalbureau;
 • Derde partijen die betrokken zijn bij de hosting of organisatie van events;

Derden aan wie it-ie.legal uw persoonsgegevens verstrekt zijn zelf eveneens verantwoordelijk voor de verwerking van die gegevens en voor de naleving van de AVG. Als een derde uw persoonsgegevens verwerkt als verwerker namens it-ie.legal, dan sluit it-ie.legal een verwerkersovereenkomst af die voldoet aan de eisen van de AVG.

Als een van de externe leveranciers persoonsgegevens verwerkt buiten de Europese Economische Ruimte, dan zal de schriftelijke overeenkomst met hen passende maatregelen omvatten, meestal standaard contractuele bepalingen.

Om de inhoud en het gebruik van de it-ie.legal website te volgen en te verbeteren, verzamelt it-ie.legal het surfgedrag van de websitebezoekers. Dat doet it-ie.legal met Google Analytics, maar dan wel op een privacy-vriendelijke manier: it-ie.legal heeft een verwerkersovereenkomst met Google gesloten, uw IP-adres wordt geanonimiseerd en it-ie.legal deelt de gegevens niet met Google.

6. Hoe lang bewaart it-ie.legal uw persoonsgegevens?

It-ie.legal bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor deze zijn verzameld en vastgelegd.

Als er sprake is van een wettelijke bewaarplicht of een bewaartermijn op grond van beroeps- of gedragsregels dan houdt it-ie.legal deze termijnen aan.

7. Hoe heeft it-ie.legal uw persoonsgegevens beveiligd?

It-ie.legal heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan.

Als u vragen heeft over de beveiliging van uw persoonsgegevens of als u misbruik ervan vermoedt, neemt u dan contact met ons op via: info@it-ie.legal.

8. Welke rechten heeft u?

U kunt de persoonsgegevens die it-ie.legal van u verwerken inzien. U heeft het recht uw persoonsgegevens te laten wijzigen of zelfs verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is. Ook kunt u onder bepaalde omstandigheden de verwerking beperken, it-ie.legal verzoeken uw gegevens over te dragen of bezwaar maken tegen de verwerking. It-ie.legal zal beoordelen of op grond van de wet aan uw verzoek tegemoet kan worden gekomen. Ook heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens; AP).

Het is mogelijk dat it-ie.legal niet aan uw verzoek kan voldoen. Zo kan het in sommige gevallen zo zijn dat de verwerking van bepaalde persoonsgegevens vereist is om aan juridische en wettelijke verplichtingen en/of beroepseisen te voldoen of vanwege andere uitzonderingen, zoals de rechten en vrijheden van derden of het belang een juridische procedure te kunnen voeren. Mocht it-ie.legal aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan zal it-ie.legal dit gemotiveerd aan u kenbaar maken.

9. Cookie-Statement

it-ie.legal maakt op haar website gebruik van cookies en/of vergelijkbare technieken. Een cookie is een klein bestandje dat opgeslagen wordt op het toestel (computer, tablet of smartphone) waarmee u de website van it-ie.legal bezoekt. Wij maken op de website uitsluitend gebruik van functionele cookies en analytische cookies.

De functionele cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld voorkeursinstellingen. Daarbij kan it-ie.legal haar website optimaliseren. Met onze functionele cookies garandeert it-ie.legal een correcte werking van de website.

Analytische cookies verzamelen statistische gegevens voor it-ie.legal en wel op een privacy-vriendelijk geaggregeerd niveau over het gebruik van onze website zodat wij de dienstverlening kunnen verbeteren. De analytische cookies zijn van Google Analytics en gebruikt it-ie.legal om een beter inzicht te krijgen in o.a. bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves op de it-ie.legal website. Hierbij houdt it-ie.legal zoveel als mogelijk rekening met uw privacy. Uw IP-adres wordt om deze reden bijvoorbeeld slechts ten dele opgeslagen. Wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Google waarin onder andere afspraken zijn gemaakt over de beveiliging van uw persoonsgegevens.

10. Wijzigingen in deze privacyverklaring en cookie-statement

it-ie.legal kan deze privacyverklaring en cookie-statement van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring en cookie-statement regelmatig te raadplegen om van wijzigingen op de hoogte te blijven.

11. Contact over uw persoonsgegevens en het gebruik van cookies

Als u meer wilt weten of vragen of klachten heeft over onze verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u (schriftelijk) contact met ons opnemen via: info@it-ie.legal, t.a.v. mr. H.W.J. Smeltekop, Adres: De Stenhorst, Bommelier 2, 9321 TW Peizerwold.

 

Uw niche praktijk voor innovatie- en merkbescherming