Algemene voorwaarden it-ie.legal

Deze algemene voorwaarden zijn het laatst gewijzigd op 1 januari 2020.

 

 1. it-ie.legal is een zelfstandige advocatenpraktijk, is gevestigd te Peizerwold (Dr.) en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 69460116.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toerpassing op iedere opdracht aan it-ie.legal, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht. De toepasselijkheid van enige algemene of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal opgesteld. De Nederlandse tekst is leidend en bindend ingeval van een verschil in de inhoud, uitleg en/of strekking daarvan.
 3. Alle opdrachten worden door it-ie.legal uitsluitend aanvaard en uitgevoerd op basis van een mondelinge/of schriftelijke overeenkomst van opdracht tussen de cliënt(e) en de advocaat van it-ie.legal aan wie de opdracht is verstrekt dan wel de advocaat die de opdracht feitelijk uitvoert of doet uitvoeren, met uitdrukkelijke uitsluiting van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek.
 4. it-ie.legal zal bij de uitvoering van haar opdrachten zoveel als mogelijk de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.
 5. it-ie.legal sluit uitdrukkelijk uit dat de werkzaamheden als een resultaatsverbintenis zouden worden aangemerkt. Iedere aansprakelijkheid van it-ie.legal is beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de door (de advocaat van) it-ie.legal afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met de krachtens de polisvoorwaarden van die verzekering geldende eigen risico. Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart door verloop van één jaar na de aanvang van de dag volgend op die waarop de opdrachtgever met de schade bekend is geworden of had kunnen worden. Voorts verjaart iedere vordering tot schadevergoeding door verloop van twee jaren na de dag waarop de door it-ie.legal aan opdrachtgever geleverde diensten die tot de schade hebben geleid, zijn geleverd.
 6. it-ie.legal kan in het kader van de uitvoering van een aan haar gegeven opdracht gebruik maken van de diensten van derden en zal, indien dat redelijkerwijs van haar verwacht mag worden, daarover zoveel mogelijk vooraf met haar opdrachtgever overleg plegen. In geen geval zal it-ie.legal aansprakelijk zijn voor eventuele tekortkomingen van deze derden.
 7. De werkzaamheden van it-ie.legal worden in beginsel maandelijks gedeclareerd. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, worden alle werkzaamheden verricht tegen vergoeding van een honorarium dat wordt berekend aan de hand van het verrichte aantal uren vermenigvuldigd met het ten tijde van de verrichtingen geldende uurtarief van it-ie-legal. Het honorarium is exclusief omzetbelasting, verschotten en andere kosten van derden, zoals griffierecht en kosten van deurwaarders, onderzoekskosten, depotkosten, portokosten, vertalers, etc. Deze kosten worden separaat in rekening gebracht. it-ie.legal behoudt zich het recht voor haar werkzaamheden op voorschotbasis te verrichten. Het uurtarief wordt jaarlijks herzien.
 8. Betaling van de declaraties dient zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen 14 dagen na de ontvangst van de factuur. Blijft betaling binnen die termijn uit, dan kunnen de werkzaamheden zonder nadere ingebrekestelling door it-ie.legal worden opgeschort. Betalingen gelden te allen tijde, allereerst ter delging van opgelopen renten, vervolgens ter delging van kosten betreffende de invordering en ten slotte ter delging van de oudste nog openstaande facturen.
 9. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de voor of namens it-ie.legal werkzame advocaten, adviseurs en alle overige personen die voor of namens it-ie.legal werkzaam zijn.
 10. it-ie.legal is als gevolg van geldende regelgeving verplicht om de identiteit van cliënten vast te stellen en onder omstandigheden ongebruikelijke transacties bij de betreffende autoriteiten te melden. Cliënt(e)) stemt, door het geven van een opdracht aan it-ie.legal, hiermee in en geeft it-ie.legal hiervoor zijn toestemming.
 11. Beide partijen zijn gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang door opzegging te beëindigen. Een dergelijke opzegging zal niet leiden tot enige aansprakelijkheid van de opzeggende partij, voor schade die andere partij daardoor eventueel lijdt. De opdrachtgever dient in ieder geval de diensten die tot het moment van opzegging zijn verricht en de tot dat moment gemaakte kosten en opgelopen renten te betalen.
 12. it-ie.legal neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur en op alle aan it-ie.legal verstrekte opdrachten is de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing. Op verzoek wordt nadere informatie verstrekt over deze regeling. U kunt deze regeling ook vinden op de website van de advocaten orde.
 13. Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden om wat voor reden ook nietig of niet van toepassing blijkt te zijn, blijven alle andere bepalingen onverkort van toepassing.
 14. it-ie.legal beschikt niet over een derdengeldenrekening en kan derhalve geen derdengelden ontvangen.
 15. it-ie.legal is verwerkingsverantwoordelijke zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Persoonsgegevens worden verwerkt zoals beschreven in onze privacyverklaring, die is te vinden op https://it-ie.legal/privacy-verklaring .
 16. Op alle overeenkomsten tussen een opdrachtgever en it-ie.legal is Nederlands recht van toepassing. Indien een geschil buiten het bereik van de Klachten – en Geschillenregeling Advocatuur valt is alleen de rechter van de rechtbank te Groningen in eerste instantie bevoegd om van een geschil tussen it-ie.legal en cliënt(e) kennis te nemen.
   

 

Uw niche praktijk voor innovatie- en merkbescherming